Zapraszamy wszystkie dzieci, również ze spektrum autyzmu
(Zespołem Aspergera)!

Godziny otwarcia 7.00 - 17.00

 • integracyjny charakter przedszkola
 • mała liczebność grup - do 12 osób
 • specjalistyczna i doświadczona kadra pedagogiczna z pasją
  i indywidualnym podejściem do dziecka
 • specjalistyczna opieka pedagogiczna, psychologiczna, psychiatryczna, fizjoterapeutyczna, oligofrenopedagogiczna, logopedyczna, terapeuty ręki, terapeuty integracji sensorycznej
 • nowoczesne specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne, łączące interaktywne metody nauczania z zabawą i nauką
 • nowoczesna baza dydaktyczna z własną salą integracji sensorycznej, salą doświadczania świata, strefy komfortu oraz pokojami do terapii indywidualnej
 • własny integracyjny zewnętrzny plac zabaw ze ścieżką sensoryczną pod gołym niebem
 • bezpłatne warsztaty, spotkania i konsultacje dla rodziców
 • superwizja psychiatryczna dzieci ze spektrum autyzmu, wsparcie dla rodziców
 • wczesne wspomaganie rozwoju prowadzone w placówce
 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • zajęcia indywidualne, terapeutyczne i rozwojowe
 • wyżywienie uwzględnia indywidualne potrzeby w zakresie alergii pokarmowych
 • zajęcia świetlicowe w weekendy 

Każda placówka przedszkolna będzie realizowała podstawę programową pod nadzorem kuratorium oświaty w Łodzi zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

loading...