Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju [WWR]?

To pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka, od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Do kogo skierowane jest wczesne wspomaganie rozwoju [WWR]?

Wczesne wspomaganie rozwoju skierowane jest do dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.  Takie orzeczenie można uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP). Gdy rodzic podejrzewa, że jego dziecko nie rozwija się prawidłowo, powinien się zgłosić do rejonowej PPP.

Ile godzin w miesiącu trwa wczesne wspomaganie rozwoju [WWR]?

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju [WWR] organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Jednak w uzasadnionym przypadku podyktowanym potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego miesięczny wymiar zajęć WWR może być wyższy.

Czy WWR to zajęcia grupowe czy indywidualne?

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych, przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach WWR mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych WWR. Liczba dzieci w grupie nie może być przekraczać 3.

Kto pracuje z dziećmi objętymi Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju? 

Do pracy z dzieckiem wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju powoływany jest zespół składający się z następujących specjalistów: pedagoga posiadającego kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda a w przypadku naszych placówek również terapeuta integracji sensorycznej oraz terapeuta ręki.

Czy powołany zespół pracuje tylko z dziećmi objętymi Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju? Czy współpracuje również z rodzinami tych dzieci, jeżeli tak w jakim zakresie?

Zespół współpracuje z dziećmi i rodzinami dzieci objętych WWR. Zespół udziela pomocy rodzinom w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawania zachowań dziecka i utrwalania właściwych reakcji na te zachowania. Zespół udziela porad i instruktażu w zakresie pracy z dzieckiem. Zespół również identyfikuje i eliminuje bariery i ograniczenia w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka. Ważnym elementem współpracy, jest także pomoc w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Z zajęć w WWR organizowanych w naszych placówkach, mogą korzystać również dzieci nie będące naszymi przedszkolakami. W przypadku zainteresowania się taką możliwością wsparcia prosimy o kontakt z sekretariatem drogą mailową lub telefonicznie. Zajęcia są bezpłatne.

loading...