Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna DrimTim działa przy ul. Kolińskiego 24 od 01.02.2023.

Z usług Poradni mogą korzystać:

a. dzieci od momentu urodzenia oraz młodzież do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej;

b. rodzice, opiekunowie prawni dzieci i młodzieży;

c. nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, inni specjaliści jednostek oświatowych;

d. przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i młodzieży;

e. inne osoby w zakresie usług jakie oferuje Poradnia.

Celem działania Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgłaszającym się do niej osobom oraz prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Pomoc jest udzielana stosownie do zgłaszanych potrzeb i zgodnie ze specyfiką zgłaszanych trudności.

Poradnia realizuje swoje cele i zadania w szczególności w formie:
a. badań diagnostycznych;

b. porad, konsultacji, instruktażu;

c. warsztatów i szkoleń;

d. indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, m.in.:

- psychoedukacji

- terapii pedagogicznej;

- terapii logopedycznej;

- terapii w Sali Doświadczania Świata (SDŚ);

- muzykoterapii;

- terapii integracji sensorycznej;

- terapii ręki

- komunikacji alternatywnej i wspierającej

- treningu umiejętności społecznych;

- innych rodzajów terapii wspomagających rozwój dzieci.

 Poradnia wydaje:

a. opinie dotyczące dziecka;

b. opinie przewidziane w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności opinie o:

• wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej;
• potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym;
• potrzebie spełnienia przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku  szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, zgodnie z art. 37 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe;
• potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, zgodnie z art. 127 ust. 11 ustawy
Prawo oświatowe;
• potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
• zwolnieniu ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego;
• objęciu ucznia nauką w klasie terapeutycznej; udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
• objęciu dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;
• braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
• inne określone w przepisach prawa.

c. informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni;

d. zaświadczenia.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 693 068 686 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

loading...